Finance

Kdo je tichý společník?

Tichým společníkem může být fyzická nebo právnická osoba, která poskytne na základě smlouvy podnikateli určitý vklad, kterým se podílí na jeho podnikání. Pro tichého společníka jde o finanční investici, která je pak zhodnocována jako podíl na zisku podnikatele. Naopak pro podnikatele je tichý společník zárukou stability jeho firmy.

Jaká práva má tichý společník

Především má právo nahlížet do obchodních a účetních dokladů podnikatele. Za jeho dluhy ručí jen tehdy, pokud je jeho jméno zahrnuto v názvu nebo obchodní firmě podnikatele nebo pokud se obchodním partnerům sdělí, že s podnikatelem podnikají společně. Výhoda pro tichého společníka spočívá v tom, že poskytnutím určitého vkladu podnikateli, se pak podílí na jeho zisku. Jinak řečeno, pro tichého společníka je tento vklad finanční investicí zhodnocovanou ve formě podílu na zisku.

Smlouva musí být v písemné formě

Pro oba účastníky smlouvy o tiché společnosti je velkou výhodou, pokud uzavření smlouvy svěří specializované firmě. Nemusí tak řešit formulace jednotlivých ustanovení a také se mohou vyvarovat případných chyb, které by mohly být příčinou neplatnosti smlouvy. Smluvní vztah vyplývající ze smlouvy o tichém společenství se nově řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Co musí smlouva obsahovat

Důležitou podmínkou je, že podnikatel se zavazuje k placení části čistého zisku. Smlouva musí specifikovat stejný rozsah účasti tichého společníka na zisku a ztrátě. Tichý společník je tedy výhodný pro podnikatele, který potřebuje finanční podporu ve svém podnikání. Pro tichého společníka jde zase o finanční investici, která bude zhodnocována jako podíl zisku podnikatele. Pro podnikatele je tichý společník zárukou stability firmy.

Jak je to s ukončením smlouvy

Není-li ve smlouvě o tichém společenství uvedeno něco jiného, pak smlouva zaniká automaticky v momentě, kdy podíl na ztrátě dosáhne výše vkladu tichého společníka. V případě ukončení smlouvy je podnikatel povinen tichému společníkovi vyplatit jeho vklad a přičíst zisk nebo odečíst ztrátu podle stavu ke dni zániku tiché společnosti. Ztráta se odečítá maximálně do výše vkladu.